İstikamet

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Günümüzün gelişmiş imkânları içerisinde, mukaddes emânet Kur'ân-ı kerîmi okuyamayan, bilemeyen bir Müslümân düşünülebilir mi, bilmiyorum?
 
 
Mühim bir hadîs-i şerîfle konumuza girelim: "Sizin en hayırlınız, Kurân-ı kerîmi öğrenen ve öğretenlerinizdir." [Buhârî]
Günümüzün gelişmiş imkânları içerisinde, Yüce Rabbimizin bizlere gönderdiği mukaddes emânet Kur'ân-ı kerîmi okuyamayan, bilemeyen bir Müslümân düşünülebilir mi, bilmiyorum?
Kur'ân-ı kerîmi okumak çok sevaptır. Hele hatmetmek, daha çok sevaptır. İki hadîs-i şerîf meâli şöyledir: "En üstün ibâdet, Kur’ân okumaktır." [İbn-i Kâni']
"Kur’ân-ı kerîmi hatmedene, 60 bin melek duâ ve istiğfâr ederler." [Deylemî]
Kur'ân-ı kerîmi, en az kırk günde bir hatmetmek iyidir. Ayda veya haftada bir hatmetmek daha iyidir. (Şir’atü'l-İslâm)
Ramazân-ı şerîfte hatim okumak ise, önemli bir sünnettir. (Mektûbât-ı Rabbâniyye, I, 45)
Kur’ân-ı kerîmi okumak, öğrenmek ve öğretmenin fazîleti çoktur, çok sevaplı bir iştir. "İnsanlara akılları miktârınca konuşunuz" hadîs-i şerîfi, seviyeye göre eğitimin ehemmiyetini ifâde etmektedir. Bu bakımdan, her yaşa göre ayrı birer eğitim ve öğretim yapılmalıdır.
Kur'ân-ı kerîmi, okuma ve okutma ile ilgili hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:
"Sizin en hayırlınız, Kur'ânı öğrenen ve öğretendir." [Buhârî]
"Kur'ân okunan yere rahmet yağar, melekler hâzır olur." [Buhârî]
"Kur'ân okuyun! Çünkü Kıyâmette size şefâat eder." [Müslim]
"Kur'ânı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir." [Müslim]
"Kur'ân okuyan kimse, bunamaz." [Tirmizî]
"Kur'ân-ı kerîmi okuyup ezberleyen, helâlini helâl, harâmını da harâm bilen, Cennete girer. Ayrıca [Müslümân] akrabâsından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefâat edip, onları Cehennemden kurtarır." [Tirmizî]
"Kur'ân okunan evin hayrı artar, sâkinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytânlar oradan uzaklaşır. Kur'ân okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytânlar oraya dolar." [Dârimî]
"Kur'ân okuyanlar, Cennet ehlinin ârifleridirler." [Dârimî]
"Kur'ân ehli, Cennet ehlinin reîsleridirler." [Hâkim]
"Evlerinizde Kur'ân okumayı artırın! Kur'ân okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir." [Dârekutnî]
"Her gece on âyet okuyan, gâfillerden sayılmaz." [Hâkim]
"Bir âyet öğrenmek, yüz rekât [nâfile] namaz kılmaktan daha iyidir." [İbn-i Mâce]
"Kur'ândan bir âyet dinleyen, sayısız çok sevâba kavuşur."[İmâm Ahmed]
"Kur'ân okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır." [Deylemî]
"Kur'ân ehli, Ehlullahtır (Allah dostu, evliyâdır)." [Hatîb Bağdâdî]