Kurban edilen, İsmail aleyhisselamdı

Kur’ân-ı kerim, kurbanlığın İsmail aleyhisselam olduğunu gösteriyor...
 
Sual: Bazı kimseler, kurban edilmek istenen İshak aleyhisselamdı diyorlar. Böyle bir şeyin aslı var mıdır?
Cevap: Kurban edilmek istenenin hazret-i İshak olduğu, Yahudilerin ellerinde bulunan uydurma Tevrat'ta bildirilmektedir. Hâlbuki, eldeki Tevratların bozuk, uydurma olduğunu Kur’ân-ı kerim haber vermektedir. Kur’ân-ı kerim, kurbanlığın İsmail aleyhisselam olduğunu gösteriyor. Sâffât suresinin yüzüncü ve sonraki âyetlerinde mealen; (Ya Rabbi! Bana iyilerden bir oğul ver. Biz de, Ona halim, çok uysal bir oğlan müjdeledik. Çocuk, İbrahim aleyhisselam ile yürüyecek çağa gelince, İbrahim; “Ey oğulcuğum! Rüyada, seni boğazladığımı görüyorum. Bir bak, ne dersin?” dedi. Babacığım, sana emredilen ne ise, onu yap! İnşallah beni sabredicilerden bulursun, dedi. İkisi de, Allahın emrine teslim olunca, İbrahim, oğlunu alın üzeri yere yatırdı. Bıçak çocuğu kesmedi. Ey İbrahim! Rüyaya sadık oldun. İyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız, dedik. Bu iş, açık bir imtihan idi. Oğlunun yerine, kesilmek üzere büyük bir koç verdik. Bundan sonra, Ona iyilerden İshak'ı Peygamber olarak müjdeledik. Ona ve İshak'a bereket verdik. Onların soylarından iyi olanlar da, nefsine zulmedenler de vardır) buyuruldu.
Bu âyet-i kerimeler, kurban edilenin İsmail aleyhisselam olduğunu açıkça göstermektedir. Çünkü, İbrahim aleyhisselam, "Rabbimin bana emrettiği yere giderim" diyerek hicret edince, önce İsmail aleyhisselam sonra İshak aleyhisselam ihsan edildi.
Mir'ât-i Mekke kitabında deniyor ki:
“Ömer bin Abdülaziz hazretleri zamanında Yahudi hahamlarından biri Müslüman oldu. Halife buna;
-Kurban olunacak, İsmail mi, yoksa İshak mı idi? dedi.
-Ya halife, Yahudiler, hazret-i İsmail'in kurban olunduğunu bilirler. Fakat İsmail aleyhisselam, Muhammed aleyhisselamın ceddi olduğu için, kendi cedleri olan İshak aleyhisselamın kurban olduğunu söylüyorlar, dedi.”
İbni Âbidîn hazretleri buyuruyor ki:
“Müslümanların lüzumu olmayan din bilgilerini konuşmaları uygun değildir. İsmail mi daha üstündür, İshak mı üstündür? Kurban edilen hangisidir? Hazret-i Aişe mi dahâ üstündür, yoksa hazret-i Fâtıma mı, sormamalıdır. Bunları öğrenmek lazım değildir. Allahü teâlâ bu gibi şeyleri öğrenmeyi emretmedi.”
Hicrî Kamerî : 2 ZİL-HİCCE 1443
Hicrî Şemsî :1400  Rûmî :  18 Haziran 1438   Hızır :  57
01
2022

Temmuz

Cuma

 
Sultan Abdülmecid Hân’ın taht’a çıkması (1839) Kabotaj ve Denizcilik Bayramı
∞ Bir müminin malı, onun gönlü rızası olmadan alınırsa, helâl olmaz. Hadîs-i şerîf
   Türkiye Takvimi   
 
 
GÜNÜN MENKIBESİ

"Yanımıza bir zulmet geliyor!"

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri, bir gün talebeleriyle sohbet ediyordu.
Bir ara sohbeti kesip talebelerine döndü.
Ve onlara buyurdu ki:
“Yanımıza, bir zulmet geliyor!”
Az sonra biri geldi.
Meğer Râfızî âlimiymiş!
Yanında on kişi getirmiş.
Bu zâtı imtihan edeceklerdi...
● ● ●
Ancak onlar huzûra girince hiç iltifat etmedi mübârek zât.
Yüzlerine bile bakmadı.
“Oturun!” bile demedi.
Onlar, bu zâtın heybetinden korkup bir müddet ayakta dikilip beklediler!
● ● ●
Ne oturabiliyorlardı.
Ne de gidiyorlardı.
Böylece yarım saat geçti.
Nihâyet işaret etti ki:
“Haydi, şimdi oturun!”
Sohbetini bitirip yüzlerine bakmadan çıkıp gitti.
Onlar bir müddet daha titreyip sonra kendilerine geldiler.
● ● ●
Durumu anladılar.
Oturup konuştular.
“Bu âlimde bir mânevî hâl var ki, onu anlamak bizim kârımız değil” demek zorunda kaldılar.
Ve hepsi de talebesi oldular bu büyük velînin...