İmam-ı Matûridî'nin kabrini kim kurtardı?

İmam-ı Matûridî'nin kabrini kim kurtardı?

Semerkant başşehir Taşkent'ten sonra ikinci büyük şehir olup, âdeta bir tarih müzesi.. Buradaki eserleri ve şahsiyetleri saymakla bitiremeyiz..

Said Eken

İmam-ı Matûridî hazretleri, Ehl-i sünnetin iki i’tikâd imamından birincisi. İ’tikâddaki mezhep imamız İmam-ı Matûridî hazretlerinin muhteşem güzellikteki kabr-i şerifi Semerkand şehrinin merkezinde... Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte olup, 238 (m. 862) yılında doğduğu tahmin edilmiştir. Doğum yeri Semerkand’ın Mâtürid nâhiyesidir, 333 (m. 944)’de Semerkant’ta vefât etti. Ebû Eyyûb Hâlid bin Zeyd el-Ensârî’nin (radıyallahü anh) soyundan olduğu ba’zı tarihçiler tarafından kaydedilmiştir. Bu mübarek zatın kabrinin bulunduğu alan bir yahudiye ait imiş. Rahmetli Enver Ören Ağabey’miz burayı satın alıp tezyin ederek özbek yetkililere devretmiştir...
İmâm-ı Mâtüridî ve İmâm-ı Eş’arî ayrı bir mezheb kurmamışlar, Eshâb-ı kiramın, Tabiînin, dört mezheb imamının ve sonra Ehl-i sünnet âlimlerinin nakil ve tevâtür yolu ile bildirdikleri îmân ve i’tikâd bilgilerini açıklamışlar, anlaşılmasını kolaylaştırmak için kısımlara bölmüşler ve herkesin anlayabileceği şekilde yaymışlardır. Bunlardan İmâm-ı Eş’arî, İmâm-ı Şafiî’nin talebe zincirinde bulunmaktadır. İmâm-ı Mâtûrîdî ise İmâm-ı a’zamın talebe zincirindedir.

14.04.2021 - 03:22