Şâh-ı Nakşibend'in gönül meyvesi Ya'küb-i Çerhî

Şâh-ı Nakşibend'in gönül meyvesi Ya'küb-i Çerhî

Silsile-i âliyye denilen İslâm âlimlerinin on yedincisi. İsmi, Ya’kûb bin Osman bin Mahmûd’dur.

SAİD EKEN

Gazne’de Cerh köyünde doğdu, doğum tarihi bilinmemektedir. 851 (m. 1447) senesinde Hülfetû’da vefat etti. Derin âlim ve veliyyi kâmil idi. Ya’kûb-i Çerhî, önce Hirat’a gidip, bir müddet ilim tahsili yaptı. Sonra yine ilim tahsili için Mısır’a gitti. Orada Zeynüddîn Hafi ile birlikte, zamanının büyük âlimi Mevlânâ Şihâbüddîn Şirvânî’den ve diğer âlimlerden akli ve naklî ilimleri öğrendi. Sonra Buhara’ya gitti. Orada da âlimlerden ilim öğrenip, icazet aldı. Zahirî ilimlerde yetiştikten sonra tasavvuf ilmine yöneldi. Tasavvuf ilminde ve hâllerinde önce Şâh-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî’nin, sonra da onun halifesi Alâüddîn-i Attâr’ın sohbetinde yetişti. Ya’kûb-i Çerhî hazretlerinin en başta gelen talebesi ve halifesi de Ubeydullah-i  Ahrâr’dır.

06.05.2021 - 02:38