Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

Berâ bin Âzib hazretleri anlatır:
Medîne'ye ilk hicret eden, Mus'ab bin Umeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektûm idi.
Sonra Hazret-i Ömer hicret etti.
Biraz zaman geçti.
Efendimiz de hicret eyledi.
O gün Medînelilerin, Resûlullahın teşrîfine sevindiği kadar hiçbir şeye sevindiğini görmedim.
Hepimiz çok sevinmiştik.
Bayram yapmıştık.
Resûlullah Efendimiz, onaltı ay kadar Mescid-i Aksâ'ya doğru namaz kıldırdı.
Ama O, kıblenin Mescid-i harama doğru olmasını arzu ediyordu.
Sonra bir vahiy geldi.
Ve Kâbe-i şerîf kıble oldu.
Emir geldiğinde ikindi kılınıyordu.
Namazda iken Kâbe'ye döndüler.
Derken namaz bitti.
Ve câmiden çıktılar.
Bir sahâbî evine gidiyordu.
Bir mescidin önünden geçiyordu.
Gördü ki, eski kıbleye dönmüşler.
Zîrâ vahiyden haberleri yoktu.
O esnâda rükûdaydılar.
Bunu haber vermek için;
“Ey müminler! Resûlullah ile berâber Kâbe’ye doğru namaz kıldığıma, Allah için şehâdet ederim!” diye seslendi.
Onlar bunu duydular.
Namazda Kâbe-i şerîfe döndüler.
Kıble değişmeden önce Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılıp vefât eden Müslümanlar için de Allahü teâlâ; “Allah, sizin namazlarınızı boşa çıkarmaz” âyet-i kerîmesini gönderdi.