İstikamet

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

"El ile, güç kullanarak emr-i ma'rûf ve nehy-i münker yapmak, yani günâh işleyene mâni olmak; hükûmetin vazîfesidir..."
 
Dünkü makâlemizde, "Emr-i ma'rûf ve nehy-i münker" hakkında birkaç âyet-i kerîme ve bir hadîs-i şerîf meâli ile "Ma'rûf" ve "Münker" kelimelerinin tariflerini verdik; bugün konunun izâhına geçelim:
Abdülganî Nablüsî'nin izâhlarına benzer bir açıklamayı, Osmânlı âlimlerinden Kâdı-zâde Ahmed Efendi yapmaktadır; o da Nablüsî (rahimehullah) gibi buyuruyor ki:
"El ile, güç kullanarak emr-i ma'rûf ve nehy-i münker yapmak, yani günâh işleyene mâni olmak; hükûmetin [Vâlî, Kaymakam, Emniyet Müdürü, Polis, Bekçi, Subay, Astsubay, Korucu gibi devlet adamlarının] vazîfesidir. Söz ile, yazı ile cihâd etmek, âlimlerin vazîfesidir. Kalp ile duâ etmek ise, her müminin vazîfesidir."
Bir hadis-i şerifte buyurulmuştur ki:
"Bütün ibâdetlere verilen sevap, Allah yolunda savaşa [cihâda] verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Savaşın sevâbı da, emr-i marûf ve nehy-i münker sevâbı yanında denize göre, bir damla su gibidir." [Deylemî]
Seyyid, allâme Muhammed Emîn İbn-i Âbidîn"Fıkıh âliminin Müslümânlara sağladığı faydanın sevâbı, cihâd sevâbından daha çoktur" buyurmaktadır. (Hâşiyetü Reddil-Muhtâr)
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
"Cihâd etmeden veya cihâd etmeyi düşünmeden ölen, münâfık olarak ölür." [Müslim]
"En faziletli cihâd, cânı, mâlı ile müşriklerle mücâdeledir." [Nesâî]
"En kıymetli amel cihâddır." [Taberânî]
"En üstün amel, cihâddır. En üstün cihâd, farzları îfâ etmektir." [Taberânî]
"İnsanların en üstünü, cânı ve mâlı ile Allah yolunda cihâd edendir." [İmâm Ahmed]
"Müşriklere karşı, mâllarınız, cânlarınız  ve dillerinizle cihâd ediniz." [Hâkim]
"En üstün cihâd, nefisle yapılandır.[İbnün-Neccâr]
"En üstün cihâd, zâlim hükümdâra söylenen hak sözdür." [Beyhekî]
"Cihâdı terk eden millet, mutlakâ genel bir belâya marûz kalır." [Taberânî]
"Fî sebîlillah (Allah yolunda) cihâd edin, böyle cihâd, Cennet kapılarını açmaktır. Cihâd edenin sıkıntıları gider." [Hâkim]
 "Allahü teâlâ, [savaş âleti olan] bir ok yüzünden, üç kişiyi Cennete koyar. Oku yapanı, atmak için ona vereni ve Allah yolunda o oku atanı." [Hatîb Bağdâdî]
Peki bu hadîs-i şerîflerde geçen "cihâd" ne demektir? Bir kimseyi ebedî felâketten kurtarıp, onun sonsuz nimetlere kavuşmasına sebep olmak demektir ki, bu iş, bütün amellerden daha kıymetlidir. Bu bakımdan İslâmiyet’in başlangıcında amellerin en kıymetlisi cihâd idi. Cihâd, kâfirlere karşı; emr-i ma'rûf ise Müslümânlara yapılmaktadır. Bu bakımdan, emr-i marûf cihâddan daha önemlidir.
Günümüzde en kıymetli amel, yayın yolu ile "Emr-i marûf" ve "Nehy-i münker" yapmaktır. Ehl-i sünnet itikâdını yaymalı, gayr-i müslimlere ve sapıklara gerekli cevaplar verilmelidir. Bu yol ile cihâd edenlere yardımda bulunanlar da, cihâd sevâbına ortak olurlar.
Bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
"Allah yolundaki bir mücâhidi giydirip kuşatan veya onun çoluk-çocuğunun ihtiyaçlarını gören kimse, harbe gitmiş gibi sevâba kavuşur." [Hâkim]